پترویاب منو
  • 09138101063
  • info@petroyab.com

خدمات طراحی

شرح  خدمات  طراحی مهندسی

مطالعات اولیه طرح:

-تهیه امکان سنجی

انجام مطالعات فنی و اقتصادی و مالی با نرم افزار COMFAR، جانمایی اولیه مجتمع و مشخصات ابعاد زمین، تهیه مدارک بر اساس فرمت موسسات و ارگانهای دولتی جهت اخذ مجوزها و اعتبارات

طراحی بنیادی :

-جمع آوری و تکمیل اطلاعات اولیه

انجام بازدیدهای محلی جهت تعیین چگونگی وضعیت استقرار واحد و تاسیسات وابسته به آن برای هر گزینه پیشنهادی و گزینه منتخب، تکمیل اطلاعات در رابطه با شرایط اقلیمی و محدود و امکانات موجود مانند آب، برق و گاز

-تهیه روشها، مبانی و ضوابط طراحی

تهیه مجموعه روشها، مبانی و ضوابط طراحی برای کل پروژه و همچنین مبانی طراحی برای هر یک از دیسیپلینهای مهندسی.

انجام محاسبات و شبیه سازی و تهیه دیاگرامهای فرایند(PFD)  

 بررسی انواع سیستمهای کنترل قابل اعمال و عملی در تاسیسات و انتخاب سیستم کنترل مطلوب، چگونگی کنترل خودکار، از کار اندازی، تخلیه اضطراری.

تهیه دیاگرامهای لوله کشی و ابزار دقیق(P&ID) فرایند مطلوب .

تهیه دیاگرامهای سرویس جانبی (PFD- P&ID) (در صورت نیاز)

تهیه اولیه جداول بارهای الکتریکی(Electrical Load Tables) و سرویس های جانبی

تهیه اولیه فهرست ماشین آلات و تجهیزات

تهیه اولیه برگه های داده های فرایند، ابزار دقیق و مکانیک

تهیه اولیه مشخصات و اندازه ها و تهیه برگه های داده های فرایندی دستگاه ها و ماشین آلات

طراحی و تهیه نقشه های اولیه موقعیت کلی نصب و استقرار تجهیزات

تعیین ملزومات اولیه سیویل، سازه شامل بررسی های اولیه، تعیین جادهای ارتباطی و دسترسی،تهیه نقشه های بنیادی ساختمانها، نوع مصالح ساختمانی ، حدود و نوع پی های ابنیه و اسکلتهای فلزی وحجم تقریبی عملیات خاکی و بتن ریزی.

 

خدمات مهندسی تفصیلی (E):

خدمات مهندسی تفضیلی پس از کسب نظرات کار فرما روی طراحی بنیادی آغاز می گردد و شامل انجام کلیه محاسبات، تهیه کلیه نقشه های اجرایی و مشخصات فنی و سایر مدارک و اسنادی است که عملیات ساختمانی و اجرایی طراح براساس آن خواهد بود. این خدمات به شرح زیر می باشد:

-طراحی تفصیلی:

-خدمات فرایند شامل: تکمیل دیاگرامهای فرآیند(PFD- P&ID)، تکمیل دیاگرامهای سرویس جانبی (PFD- P&ID)، نهایی سازی جداول بارهای الکتریکی (Electrical Load Tables)، نهایی سازی فهرست ماشین آلات و دستگاهها، نهایی سازی وکنترل برگه های داده های فرایند-ابزار دقیق-مکانیک-لوله کشی، نهایی سازی مشخصات و اندازه ها و تهیه برگه های داده های فرایندی دستگاه ها و ماشین آلات، طراحی تجهیزات داخلی برج و درام ها.

-مکانیک شامل: نهائی سازی مبانی طراحی مکانیک، تهیه مشخصات فنی کلیه دستگاهها، تهیه برگه های داده های فنی ماشین آلات ثابت و دوار، تهیه کلیه نقشه های ساخت تجهیزات ثابت، بررسی نقشه های سازندگان و ایجاد هماهنگی میان آنها و نقشه های اجرایی، انجام محاسبات ایستایی تجهیزات.

-لوله کشی شامل: تهیه مشخصات فنی لوله کشی و مصالح لوله کشی(Piping Material Spec)، نهایی سازی مبانی طراحی لوله کشی، نهائی کردن دیاگرامهای لوله کشی و ابزاردقیق، تکمیل طراحی و تهیه نقشه های موقعیت کلی نصب و استقرار تجهیزات (Plot Plan)، مدلسازی سه بعدی PDMS، طراحی و تهیه نقشه های پلان (PIPING PLAN) و مقاطع لوله کشی، طراحی و تهیه نقشه های ایزومتریک، طراحی و تهیه نقشه های لوله های زیرزمینی (UNDER GROUND)، تهیه فهرست مقادیر لوله کشی، تهیه فهرست خطوط لوله و جدول مشخصات مربوطه.

-ابزاردقیق شامل: نهائی سازی مبانی طراحی، نهائی سازی سیستم کنترل و دیاگرامهای لوله کشی و ابزار دقیق، تهیه و نهائی سازی مشخصات فنی ابزاردقیق، تهیه برگه های داده فنی، تهیه برگه های داده های فنی، طراحی و تهیه نقشه های تابلوها، طراحی و تهیه نقشه های استقرار ابزاردقیق (Instrument Location Drawings)، تهیه نقشه های تیپ نصب ابزار دقیق (Typical Instrument Installation Details)، تهیه دیاگرامهای مدارهای حلقه کنترل، طراحی و تهیه نقشه های برقی مربوط به ابزار دقیق و مشخصات و اندازهای سیم و کابل های ابزار دقیق و جعبه های اتصالات مربوطه، تهیه نقشه های  کابل کشی، تهیه فهرست ابزاردقیق (INSTRUMENT INDEX SHEET)، بررسی نقشه های سازندگان و ایجاد هماهنگی میان آنها و نقشه های اجرایی.

-برق شامل: نهائی سازی مبانی طراحی، نهائی سازی دیاگرامهای تک خطی برق، نهائی سازی دیاگرامهای کنترل مربوط به موتورها، تهیه مشخصات فنی، الکتروموتورها و تابلوی مرکزی کنترل موتورها(MCC)، تهیه برگه های داده های فنی، تهیه نقشه طبقه بندی ناحیه ای، انجام محاسبات به برآورد بارها، تهیه نقشه پلان تجهیزات برقی، انجام و ارائه محاسبات مربوط به رله های حفاظتی، تهیه جداول و فهرست کابلها، تهیه نقشه های تک خطی سیستم برق اضطراری، تهیه نقشه های پلان کابلها، طراحی سیستم روشنائی و تهیه نقشه های مربوطه، طراحی شبکه اتصال زمین و تهیه نقشه های مربوطه، بررسی نقشه های سازندگان و ایجاد هماهنگی میان آنها و نقشه های اجرایی.

-سیویل سازه و معماري شامل: نهائی سازی مبانی طراحی، تهیه نقشه های محوطه سازی، تهیه مشخصات فنی، تهیه نقشه های خاکبرداری و خاکریزی، طراحی و تهیه نقشه های اجرائی سیستم دفع آبهای سطحی و فاضلاب، طراحی و تهیه نقشه های جاده های ارتباطی، انجام محاسبات ایستائی و تهیه نقشه های فونداسیون، تهیه جداول آرماتور بندی، انجام محاسبات ایستائی و طراحی و تهیه نقشه های اسکلت فلزی، انجام محاسبات و طراحی و تهیه نقشه های ساختمانها اعم از پلان نماها و مقاطع.

خدمات مدیریت پروژه:

مدیریت مشاوره(MC)

مشاوره به کارفرما در امور فنی، نظارت بر امور پیمانکاران، چک نمودن و تائید مدارک مهندسی.

برنامه ریزی

برنامه ریزی عملیات طراحی از طریق تهیه شبکه فعالیت های مختلف مهندسی به روش تعیین مسیر بحرانی(Critical Path Method) به ترتیب زیر انجام می گیرد:

تهیه شبکه فعالیتهای دیسیپلینهای مختلف مهندسی،  تعیین فعالیتها و ارتباط بین دیسیپلینهای مختلف مهندسی، تعیین شبکه کلی فعالیتهای مهندسی و طراحی، تعیین زمان لازم برای هر یک از فعالیتهای مهندسی و طراحی.

کنترل پروژه

عملیات کنترل پروژه در فواصل زمانی معین(ماهیانه) در خلال انجام فعالیتهای طراحی بصورت زیر انجام می پذیرد:

مقایسه زمان واقعی انجام هر یک از فعالیتهای طراحی با زمان برآورد شده، بررسی و تحلیل علل تاخیر(در صورت وجود) در انجام فعالیتهای مهندسی و طراحی، تصحیح و بهنگام آوری(Updating) برنامه، تعیین در صد پیشرفت کار جهت گزارش پیشرفت کار ماهیانه.

دانش فنی موجود و قابل عرضه:

جداسازی و تفکیک نفت خام و معیانات گازی، تولید ریفورمیت از نفتا حاصل از میعانات گازی، سولفور زدایی از برشهای نفتی، تولید قیر از ته ماند برج خلاء، تولید انواع روغنهای صنعتی با روغن پایه و additive ها، تولید حلالهای AW-402, 403, 404, 406, 409، سایزینگ و انتخاب یا بهینه نمودن  اجزاء داخلی برج های جداسازی(PACKING & TRAY)، بررسی و سایزینگ مبدلهای حرارتی و پینچ حرارتی.

ساخت تجهیزات ثابت :

انواع برج های تقطیر استیل و آهنی، اینترنال های برج تقطیر شامل پکینگ های منظم  Sulzer وغیر منظم پال رینگ انواع توزیع کننده ها، انواع مبدلهای حرارتی شامل کندانسور، ریبویلر، ایرکولر، انواع راکتور ها و انواع درام ها و مخازن ذخیره یا سقف ثابت و متحرک.